Prestatieafspraken wonen en zorg

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit noemen we prestatieafspraken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de huurstijging en over welke woningen corporaties gaan bouwen of renoveren en voor welke doelgroepen.
Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden van prestatieafspraken die bijdragen aan goed wonen voor mensen met een beperking of aandoening.

Assen: betaalbaarheid
Samen met Partijen huurders en bewoners worden mogelijkheden verkend om de woonlasten te verlagen, middels zelfwerkzaamheid. Er zijn verschillende vormen denkbaar waarbij corporaties en/of gemeente afspraken maken met huurders waarbij door eigen inzet voor het huis of de woonomgeving aanspraak gemaakt kan worden op huurlastenreductie. Met de zelfwerkzaamheid wil men naast lastenverlaging, ook bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van de huurders.

Helmond: betaalbaarheid
In Helmond zijn meerdere afspraken gemaakt over betaalbaarheid. Van de woningvoorraad van de corporaties, 70 % moet bestaan uit woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor 3 (grens binnen sociale huur waarboven beperkt huurtoeslag verstrekt wordt); De woningcorporaties moeten met de Huurdersbelangenvereniging overleg plegen over de jaarlijkse huurverhoging en de gemeenten informeren over de uitkomsten; En er is een afspraak gemaakt over preventie van huisuitzettingen wegens huurachterstand. Men wil in een jaar het aantal huisuitzettingen op grond van huurachterstand met 10 % te verminderen.

Zwolle: toegankelijke woningen
In de gemeente Zwolle is een sterrensysteem ontwikkeld om de rollator en rolstoeltoegankelijkheid van huurwoningen in beeld te brengen. Hierbij aansluitend wordt een prestatieafspraak gemaakt:
Op basis van een vervolgmeting bepalen de gemeente en de corporatie:

  1. Per sterrenklasse de opgave voor de bestaande woningvoorraad;
  2. Per sterrenklasse de opgave als het gaat om nieuwbouw van woningen
  3. De opgave als het gaat om de opgave aan clusters Beschermd Wonen.

Indien blijkt dat er een opgave ligt in het nieuwbouwen van woningen in bepaalde sterrenklassen, maken de corporaties Programma’s van eisen voor nieuwbouwwoningen, die daarbij aansluiten. En ze leggen dit voor aan de Participatieraad.

Dongen: convenant woningaanpassingen
In Dongen wordt afgesproken dat de gemeente en de woningcorporatie een Wmo-convenant opstellen waarin heldere afspraken staan over wie welke verantwoordelijkheid heeft in het aanpassen van woningen en de woonomgeving. Daarmee zorgen ze dat er geen onduidelijkheid bestaat bij huurders over bij welke organisatie ze moeten zijn als ze vragen hebben op het terrein van woningaanpassingen. Ze maken hiervoor een gezamenlijk communicatieplan.

Utrecht: gebruikers betrekken
De woningcorporatie houdt bij de nieuwbouw van woningen zo veel mogelijk rekening met de woonwensen van potentiële huurders. Hiertoe is onder meer het Programma van Eisen dat de corporatie hanteert bij nieuwbouw besproken met de Huurdersvereniging. Daarnaast wordt bij nieuwbouwprojecten ook advies gevraagd aan de VAC/WAC (woonadviescommissie).

Reageren is niet mogelijk